Dr. Hausz és Társa Végrehajtó Iroda

 

Ügyeiket  ügyfélkapun: HAUSZVHI, KRID azonosító: 357528733, e-mail: vh.0014@mbvk.hu, postai úton illetve személyesen intézhetik.

Minősített aláírás nélkül e-mail-en küldött beadványok, megkeresések joghatás kiváltására nem alkalmasak.

Telefonon  (+36 1 228 9150 ) , illetve e-mail-en a végrehajtó kizárólag általánosságban nyújthat tájékoztatást.

VÉGREHAJTÁSI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK:

Az MBH Bank Nyrt. 10103173-13563523-01000001  sz. végrehajtói letéti számlára történő befizetésnél a közleményben szerepelnie kell  a végrehajtási ügyszámnak és az adós nevének, 

ennek hiányában a feldolgozás sikertelen marad, és nem teljesül a kötelezettség. 

ÁRVERÉSEN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSI SZÁNDÉK ESETÉN

Árverésen bármely végrehajtónál regisztrált felhasználók vehetnek részt, a regisztráció során kapott felhasználónevükkel.

A licitálni szándékozók az árverési előleget (amely a vételár 10%-a), később a licitálást megnyerő árverési vevő a  vételárkülönbséget, az MBH Bank Nyrt. 10103173-13563523-01000001 számú végrehajtói letéti számlára utalja, feltüntetve a végrehajtási ügyszámot és a felhasználói nevet. A nem nyertes licitálók részére az árverési előleg visszautalásra kerül.

UTALÁSHOZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK:

Letéti bankszámlaszám:HU04-10103173-13563523-01000001, SWIFT/BIC kód BUDAHUHB

közlemény rovatban kérjük feltüntetni az adós nevét és az ügyiratszámot, ezek hiányában a befizetett/átutalt összeget nem tudjuk beazonosítani és az összeg visszautalásra vagy bírói letétbe kerül!

ADATVÉDELEM:

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KEZELT SZEMÉLYES ADATOKRÓL


hatályos: 2022. március 30. napjától

(a korábban hatályos Adatkezelési Tájékoztatók a www.drhauszvhi.hu/adatvedelem honlapon az „Archív Adatkezelési Tájékoztatók” menüpontban találhatóak meg)

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak meghatározását a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.

I. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓVAL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

Dr. Hausz Dezső önálló bírósági végrehajtó (a továbbiakban: Önálló bírósági végrehajtó, úgyis mint Adatkezelő) jelen Adatkezelési Tájékoztatójában foglalja össze azokat a Személyes adatok kezelésére vonatkozó, Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR”),  a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény („Vht.”), a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről  szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet („VÜSZ”) és a vonatkozó adatkezelési szabályokat tartalmazó jogszabályok által előírt információkat és tájékoztatást, amelyeket az adatkezeléssel érintett természetes személy, azaz az Érintett tudomására kell hoznia annak érdekében, hogy az Érintett megfelelő tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről, jogalapjáról és céljairól, valamint a Személyes adatai Önálló bírósági végrehajtó általi kezelésével összefüggő további lényeges információkról.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a végrehajtási eljárás (a továbbiakban úgyis, mint „végrehajtási ügy”) foganatosításával és lefolytatásával összefüggő  személyes adatok kezelésről ad tájékoztatást az Érintettnek.

Ön Érintettnek minősül, amennyiben az Önálló bírósági végrehajtó Személyes adatát - akár azonosított, akár azonosítható módon - kezeli. Az Érintetteket megilletik a vonatkozó jogszabályokban, különösen a GDPR-ban,  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben („Info tv.”), a Vht.-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt Személyes adat kezelésével és védelmével kapcsolatos jogok.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató valamennyi Érintett számára nyújt Személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatást, azzal, hogy amennyiben a tájékoztatás az Érintettek csak egy adott csoportjára (kategóriájára) vonatkozik, úgy az külön feltüntetésre kerül a tájékoztatásban. Érintettnek minősül minden természetes személy akinek az Önálló bírósági végrehajtó a személyes adatát a végrehajtási eljárásban kezeli, így a végrehajtási ügy adósa, a végrehajtást kérő, a végrehajtási eljárásba bekapcsolódott zálogjogosult, a kezes, a zálogkötelezett, a Tartásdíj megfizetésére kötelezett, az árverési vevő, az ügygondnok, a hatósági tanú, a zárgondnok, továbbá a nem természetes személyek természetes személy képviselői.

Az Önálló bírósági végrehajtó a vonatkozó jogszabályokat betartva jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmát egyoldalúan, külön értesítés nélkül módosítani azzal, hogy az Önálló bírósági végrehajtó honlapján (www.drhauszvhi.hu/adatvedelem) mindenkor elérhetővé teszi az Adatkezelési Tájékoztató hatályos és a már hatályát vesztett verzióit is. A jelen Adatkezelési Tájékoztató megtalálható az Önálló bírósági végrehajtó ügyfélforgalom számára a hivatali rend szerinti időszakban nyitva álló, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 30. I.2. alatt található címén is.

Kérjük, hogy az Önálló bírósági végrehajtó adatkezelése megkezdésekor ismerje meg a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

 

 

 

II. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI, AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

II.1. Az Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Az Önálló bírósági végrehajtó által kezelt Személyes adat vonatkozásában az Adatkezelő az Önálló bírósági végrehajtó.

Az Önálló bírósági végrehajtó elérhetőségei:

Név: Dr. Hausz Dezső önálló bírósági végrehajtó

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 30. 1/2.

Levelezési cím: 1380 Budapest 62., Pf.: 1139.

E-mail: vh.0014@mbvk.hu

Tel: +36 1 228 9150

Honlap cím: www.drhauszvhi.hu , illetve www.drhauszvhi.hu/adatvedelem

 

II.2. Az Önálló bírósági végrehajtó Adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:

Név: Komoróczy Iván

Elektronikus levelezési cím: gdpr.komoroczy@gmail.com

 

III. A ÖNÁLLÓ BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ ÁLTAL FOLYTATOTT ADATKEZELÉS ALAPELVEI

III.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve

Az Önálló bírósági végrehajtó a Személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi.

A jogszerűség elve alapján az Önálló bírósági végrehajtó kizárólag a GDPR által elismert valamely jogalap megléte esetén kezel Személyes adatot, eljárásában a tisztességesség alapvető követelményét érvényesíti.

Az Önálló bírósági végrehajtó a Személyes adatok kezelése során a vonatkozó jogszabályok (így többek között, de nem kizárólag a GDPR és az Info tv., továbbá a Vht. és VÜSZ stb.) betartásával, a felügyeleti szervek iránymutatásait figyelembe véve jár el.

III.2. Célhoz kötöttség elve

AZ Önálló bírósági végrehajtó kizárólag célhoz kötötten kezel Személyes adatot, a célnak megfelelő módon és mértékben. Az Önálló bírósági végrehajtó a Személyes adatok kezelésének céljairól mindig tájékoztatást nyújt az Érintettek részére.

III.3. Korlátozott tárolhatóság és adattakarékosság elve

AZ Önálló bírósági végrehajtó a Személyes adatokat kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásáig, az ahhoz szükséges ideig és mértékben kezeli. A Személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az Érintettek azonosítását csak a Személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, a kezelt adatok pedig az adatkezelés céljai szempontjából mindig megfelelőek és relevánsak. Az Önálló bírósági végrehajtó által kezelt Személyes adatok mindegyike valamely célhoz kötötten kezelt.

Különleges adatot az Önálló bírósági végrehajtó főszabály szerint nem kezel, ha valamely oknál fogva mégis szükséges ilyen típusú adat kezelése, az Önálló bírósági végrehajtó ezt csak akkor teszi, ha azt a GDPR vagy a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik. Ilyen adatkezelés történik, ha jogszabályból fakadó kötelezettsége az Önálló bírósági végrehajtónak, hogy az adott különleges adatot kezelje, vagy az adat kezelése feltétlenül szükséges a végrehajtási eljárás lefolytatása céljából. Ilyen esetben az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerinti jogalapon, a GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pontja szerinti feltétel teljesítése esetén történik.

III.4. Adatpontosság elve

Az adatkezelés során az Önálló bírósági végrehajtó mindent megtesz annak biztosítására, hogy az általa kezelt Személyes adatok pontosak és teljesek legyenek, továbbá, ha az Adatkezelés céljára tekintettel az szükséges, úgy az adatok naprakészsége érdekében is megtesz minden észszerűen elvárható lépést.

Az Önálló bírósági végrehajtó nem felel azokért a károkért, amelyek az Érintett által az Önálló bírósági végrehajtó részére megadott adatok hiányos, pontatlan vagy hibás volta okán keletkeznek.

 

 

III.5. Integritás és bizalmas jelleg elve

Az Önálló bírósági végrehajtó az adatkezelés során a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az Önálló bírósági végrehajtó a bizalmasnak, illetve titoknak minősülő adatokat - így a Személyes adatokat is - a vonatkozó titokkezelési szabályok szerint kezeli, valamint biztosítja, hogy azokhoz illetéktelenek és a Önálló bírósági végrehajtón belül is csak az illetékes munkatársak férjenek hozzá, továbbá minden fentiek szerinti szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy elkerülje a biztonság olyan sérülését, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az Önálló bírósági végrehajtó folyamatosan biztosítja a Személyes adatok kezelésére használt rendszerek, meghajtók és más adattáróló egységek, illetve szolgáltatások bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét. Az Önálló bírósági végrehajtó mindenkor biztosítja, hogy fizikai vagy műszaki incidens esetén képes legyen arra, hogy a Személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza tudja állítani.

Amennyiben az Érintett elektronikusan vagy papír alapon az Önálló bírósági végrehajtónak Személyes adatokat tartalmazó beadványokat, dokumentumokat, iratokat vagy egyéb anyagot küld, ez esetben megfelelő adatbiztonsági intézkedésekről az Érintett saját maga köteles gondoskodni. Az Önálló bírósági végrehajtó nem felel azért a kárért, amely abból származik, hogy az Érintett a megfelelő adatbiztonsági intézkedések megtételét (például az Önálló bírósági végrehajtónak küldött email titkosítását stb.) elmulasztotta.

Amennyiben az Érintett bármely nyomtatványon vagy dokumentumon más természetes személy Személyes adatait adja meg, illetve olyan dokumentumot ad át az Önálló bírósági végrehajtónak, amelyen más természetes személy Személyes adata szerepel, úgy az Érintett köteles biztosítani, hogy ezen Személyes adatokat jogszerűen, a harmadik személy Érintett megfelelő, ez irányú hozzájárulása vagy egyéb jogszerű jogalap alapján adja át az Önálló bírósági végrehajtónak.

III.6. Elszámoltathatóság elve

Az Önálló bírósági végrehajtó felelős a fenti adatkezelési elveknek való megfelelésért és mindenkor képesnek kell lennie igazolnia azt, hogy az adatkezelésre irányadó szabályoknak megfelel.

IV. AZ ÖNÁLLÓ BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ ÁLTAL FOLYTATOTT ADATKEZELÉSEK BEMUTATÁSA

Adós tekintetében:

Az adatkezeléssel érintettek köre

A végrehajtási eljárásban adósként szereplő természetes személy, mint Érintett (beleértve ebbe az adós jogutódját is)

Az adatkezelés célja

Végrehajtási eljárás lefolytatása

Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja

Az adatkezelés jogszabályi háttere

Vht. és a VÜSZ (az adatkezelés részletes jogszabályi hátterét és jogszabályi alapját a jelen Adatkezelési Tájékoztató V. 2. pontja tartalmazza)

A kezelt adatok köre és forrása

A kezelt adatok körét és forrását a jelen Adatkezelési Tájékoztató VI. fejezete tartalmazza

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartamát a jelen Adatkezelési Tájékoztató VII. fejezete tartalmazza

 

Végrehajtást kérő tekintetében:

Az adatkezeléssel érintettek köre

A végrehajtási eljárásban végrehajtást kérő természetes személy, mint Érintett (beleértve ebbe a jogutódját is)

Az adatkezelés célja

Végrehajtási eljárás lefolytatása

Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja

Az adatkezelés jogszabályi háttere

Vht. és a VÜSZ (az adatkezelés részletes jogszabályi hátterét és jogszabályi alapját a jelen Adatkezelési Tájékoztató V. 2. pontja tartalmazza)

A kezelt adatok köre és forrása

A kezelt adatok körét és forrását a jelen Adatkezelési Tájékoztató VI. fejezete tartalmazza

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartamát a jelen Adatkezelési Tájékoztató VII. fejezete tartalmazza

Zálogjogosult tekintetében:

Az adatkezeléssel érintettek köre

A végrehajtási eljárásban bekapcsolódott zálogjogosult természetes személy, mint Érintett (beleértve ebbe a jogutódját is)

Az adatkezelés célja

Végrehajtási eljárás lefolytatása

Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja

Az adatkezelés jogszabályi háttere

Vht. és a VÜSZ (az adatkezelés részletes jogszabályi hátterét és jogszabályi alapját a jelen Adatkezelési Tájékoztató V. 2. pontja tartalmazza)

A kezelt adatok köre és forrása

A kezelt adatok körét és forrását a jelen Adatkezelési Tájékoztató VI. fejezete tartalmazza

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartamát a jelen Adatkezelési Tájékoztató VII. fejezete tartalmazza

 

Zálogkötelezett és kezes tekintetében:

Az adatkezeléssel érintettek köre

A végrehajtási eljárásban zálogkötelezettként vagy kezesként szereplő természetes személy, mint Érintett (beleértve ebbe a jogutódját is)

Az adatkezelés célja

Végrehajtási eljárás lefolytatása

Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja

Az adatkezelés jogszabályi háttere

Vht. és a VÜSZ (az adatkezelés részletes jogszabályi hátterét és jogszabályi alapját a jelen Adatkezelési Tájékoztató V. 2. pontja tartalmazza)

A kezelt adatok köre és forrása

A kezelt adatok körét és forrását a jelen Adatkezelési Tájékoztató VI. fejezete tartalmazza

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartamát a jelen Adatkezelési Tájékoztató VII. fejezete tartalmazza

Tartásdíj megfizetésére kötelezett tekintetében:

Az adatkezeléssel érintettek köre

A végrehajtási eljárásban Tartásdíj (tartásdíj, szüléssel járó költség,  tartásra irányuló járadékjellegű szolgáltatás) megfizetésére kötelezett természetes személy, mint Érintett

Az adatkezelés célja

Végrehajtási eljárás lefolytatása

Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja

Az adatkezelés jogszabályi háttere

Vht. és a VÜSZ (az adatkezelés részletes jogszabályi hátterét és jogszabályi alapját a jelen Adatkezelési Tájékoztató V. 2. pontja tartalmazza)

A kezelt adatok köre és forrása

A kezelt adatok körét és forrását a jelen Adatkezelési Tájékoztató VI. fejezete tartalmazza

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartamát a jelen Adatkezelési Tájékoztató VII. fejezete tartalmazza

Árverési vevő

Az adatkezeléssel érintettek köre

A végrehajtási eljárásban árverési vevőként szereplő természetes személy, mint Érintett

Az adatkezelés célja

Végrehajtási eljárás lefolytatása

Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja

Az adatkezelés jogszabályi háttere

Vht. és a VÜSZ (az adatkezelés részletes jogszabályi hátterét és jogszabályi alapját a jelen Adatkezelési Tájékoztató V. 2. pontja tartalmazza)

A kezelt adatok köre és forrása

A kezelt adatok körét és forrását a jelen Adatkezelési Tájékoztató VI. fejezete tartalmazza

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartamát a jelen Adatkezelési Tájékoztató VII. fejezete tartalmazza

Ügygondnok, hatósági tanú, zárgondnok tekintetében:

Az adatkezeléssel érintettek köre

A végrehajtási eljárásban ügygondnokként, hatósági tanúként, zárgondnokként részt vevő természetes személy, mint Érintett

Az adatkezelés célja

Végrehajtási eljárás lefolytatása

Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja

Az adatkezelés jogszabályi háttere

Vht. és a VÜSZ (az adatkezelés részletes jogszabályi hátterét és jogszabályi alapját a jelen Adatkezelési Tájékoztató V. 2. pontja tartalmazza)

A kezelt adatok köre és forrása

A kezelt adatok körét és forrását a jelen Adatkezelési Tájékoztató VI. fejezete tartalmazza

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartamát a jelen Adatkezelési Tájékoztató VII. fejezete tartalmazza

Nem természetes személy törvényes képviselője tekintetében:

Az adatkezeléssel érintettek köre

A végrehajtási eljárásban szereplő nem természetes személyt képviselő természetes személy, mint Érintett

Az adatkezelés célja

Végrehajtási eljárás lefolytatása

Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja

Az adatkezelés jogszabályi háttere

Vht. és a VÜSZ (az adatkezelés részletes jogszabályi hátterét a jelen Adatkezelési Tájékoztató V. 2. pontja tartalmazza)

A kezelt adatok köre és forrása

A kezelt adatok köre: a képviselő személy neve, születési neve, születési helye, ideje és  lakcíme. A kezelt adatok forrása vagy a képviselt szervezet vagy a céginformációs szolgálat nyilvános adatbázisa.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartamát a jelen Adatkezelési Tájékoztató VII. fejezete tartalmazza

Azon Érintett tekintetében, aki az Önálló bírósági végrehajtó ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében (1055 Budapest, Falk Miksa u. 30. 1/2.) megjelenik:

Az adatkezeléssel érintettek köre

Bármely Érintett, aki  ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében (1055 Budapest, Falk Miksa u. 30. 1/2.) tartózkodik

Adatkezelő

Dr. Hausz és Társa Végrehajtó Iroda

Az adatkezelés célja

Végrehajtási eljárás lefolytatásának biztosítása, a vagyonvédelem, a végrehajtói titokvédelem, továbbá emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme

Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja

A kezelt adatok köre

kamerarendszer által rögzített videofelvétel

Az adatkezelés időtartama

5 munkanap

Egyéb megjegyzés:

Az adatkezelésről kivonatos tájékoztatást a jelen Adatkezelési Tájékoztató X.1 pontja tartalmazza, a részletes leírást pedig a Dr. Hausz és Társa Végrehajtó Iroda „Adatkezelési Tájékoztató a Végrehajtó Iroda kamerás megfigyelőrendszerével összefüggő adatkezelésről” elnevezésű adatkezelési tájékoztatója

Azon Érintett tekintetében, aki az Önálló bírósági végrehajtó www.drhauszvhi.hu honlapját meglátogatja:

Az adatkezeléssel érintettek köre

Bármely Érintett, aki  a www.drhauszvhi.hu honlapot vagy annak bármely aloldalát meglátogatja

Adatkezelő

Dr. Hausz és Társa Végrehajtó Iroda

Az adatkezelés célja

Végrehajtási eljárás lefolytatásának elősegítése, a szükséges információk biztosítása

Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja

A kezelt adatok köre

az „Adatkezelési Tájékoztató a Végrehajtó Iroda honlapján található „Sütik” (Cookie) kezeléséről” elnevezésű adatkezelési tájékoztatója tartalmazza

Az adatkezelés időtartama

5 munkanap

Egyéb megjegyzés:

Az adatkezelésről kivonatos tájékoztatást a jelen Adatkezelési Tájékoztató X.2 pontja tartalmazza, a részletes leírást pedig a Dr. Hausz és Társa Végrehajtó Iroda „Adatkezelési Tájékoztató a Végrehajtó Iroda honlapján található „Sütik” (Cookie) kezeléséről” elnevezésű adatkezelési tájékoztatója

V. AZ ADATKEZELÉSEK CÉLJA

Az Önálló bírósági végrehajtó adatkezelésének célja, hogy a Vht.-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségének eleget téve a végrehajtást foganatosítsa, a végrehajtási eljárást lefolytassa, a végrehajtási cselekményeket elvégezze, illetve biztosítsa a végrehajtási eljárás eredményes lefolytatását és a végrehajtási dokumentáció biztonságát.

Az Önálló bírósági végrehajtó minden adatkezelése a végrehajtási eljárással összefüggő közhatalom gyakorlása keretein belül és érdekében történik.

VI. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, A KEZELT ADATOK FORRÁSA ÉS KÖRE

 VI.1. Az Önálló bírósági végrehajtó adatkezelésének lehetséges jogalapjai

az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (közhatalmi adatkezelés jogalap);
az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (létfontosságú érdekek védelme jogalap).

Az Önálló bírósági végrehajtó az Érintettek adatait alapvetően a végrehajtási eljárás lefolytatása érdekében, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott, közhatalmi adatkezelés jogalapon  kezeli. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti létfontosságú érdekek védelme jogalapon adatkezelés csak kivételesen, utólagos adatkezelési tájékoztatás megadásával történik.

VI.2. Közhatalmi adatkezelés jogalap és a vonatkozó jogszabályok, illetve a kezelt adatok köre és forrása

Az Önálló bírósági végrehajtó, mint Adatkezelő az adatkezeléseit a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontjára alapozva, közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladatai ellátása során folytatott adatkezelésként végzi. Ettől eltérő jogalapon végzett adatkezelés nem történik, tekintettel a vonatkozó  Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság által kiadott GDPR értelmezésével összefüggő állásfoglalásokra, illetve iránymutatásokra.

A Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság következetes álláspontja alapján az önálló bírósági végrehajtó a Vht. által ráruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladatai ellátása során folytatott adatkezeléseire a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerinti jogalap alkalmazandó, így amennyiben az adatkezelést valamely az Önálló bírósági végrehajtóra vonatkozó speciális jogszabályi előírás rendeli el, azt az alábbiakban – Érintetti körönként részletezve – közöljük.

Szintén – Érintetti körönként részletezve – az alábbiakban tájékoztatjuk, hogy az Önálló bírósági végrehajtó az Ön, mint Érintett természetes személy Személyes adatait honnan, azaz milyen forrásból szerzi meg.

VI.2.1 A végrehajtási eljárásban szereplő adóssal összefüggő adatkezelés

A végrehajtási eljárásban érintett adóssal szemben a végrehajtás és az ezzel összefüggő adatkezelés jogszerűségét a Vht. alábbi rendelkezései alapozzák meg. A kezelt adatok körét szintén az alábbi táblázat tartalmazza.

Adatkezelés jellege

Adatkezelést megalapozó jogszabályhely

Kezelt adatok köre

Az adóssal kapcsolatos végrehajtás, illetve adatkezelés általánosságban

Vht. 47.§, 47/A.§; Vht.11.§ (2) bekezdése alapján

1. A Vht. 11.§ (2)-(3) bekezdésben meghatározott adatkör, amely értelmében a végrehajtást kérő közölni köteles a végrehajtási kérelem előterjesztésekor

a) az adós nevét és az azonosításához szükséges adatokat (legalább a születési helyét, idejét és az anyja nevét), továbbá

b) az ügy körülményeitől függően: az adós lakóhelyét, munkahelyét és a végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helyét; 

c) Ingatlan-végrehajtás kérése esetén közölni kell az ingatlan-

nyilvántartási adatokat;                                                                                                                                                                                    

2. A végrehajtható okiratban rögzített, végrehajtással összefüggő adatkör;                                                                                                                                                                                                             3. A végrehajtható okiratot kiállító közjegyző vagy bíróság által megküldött dokumentumban megtalálható, a végrehajtási eljárással összefüggő adatkör;                                                                                 

4.  a végrehajtás során és érdekében a Vht. 47.§ (2) bekezdésének alkalmazása során az adatszolgáltató által megküldött adatok, illetve a végrehajtási eljárás lefolytatásával összefüggésben beszerzett és keletkező adatokat is;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5.  A végrehajtási jegyzőkönyvben (Vht. 35.§) meghatározott adatok (így a felek és a jelen levő más érdekeltek például a felek képviselői, ügygondnok, zárgondnok, tanú, az adóssal együtt lakó nagykorú családtag stb. nevét és lakóhelyét, valamint a végrehajtó és a jogi képviselő nevét és irodájának címét; az eljárás helyét és idejét; a végrehajtandó követelés jogcímét és összegét (tárgyát); a végrehajtást elrendelő bíróság (hatóság) megnevezését, továbbá a végrehajtható okirat megnevezését és ügyszámát;  a végrehajtási cselekmény leírását; a felek és más érdekeltek kérelmét és észrevételét; a törvényben meghatározott egyéb adatokat és körülményeket;  a végrehajtó, a végrehajtási cselekménynél jelen levő felek és más érdekeltek aláírását vagy az aláírás megtagadásának tényét; a végrehajtó a tanú és a zárgondnok lakóhelyét (kivéve a zártan kezelés esetét);  indokolt esetben kép- és hangfelvétel;

6. A végrehajtás dokumentumaiban, illetve a végrehajtás alatt keletkező beadványokban, panaszokban, kifogásokban, fellebbezésekben stb. megtalálható, az adósra vonatkozó személyes adatok;

7. A VÜSZ 3-11. mellékletében meghatározott adatkör;

 

Az adós munkabérének vagy egyéb járandóságának a végrehajtása

Vht. IV. fejezet (Vht. 58.§ - Vht. 57/A.§ ) alapján

Az adóssal kapcsolatban általánosan meghatározott adatkör mellett: Az adós munkáltatójával és a munkabér  letiltásával és lefoglalással összefüggő, illetve a végrehajtási eljárásban ilyen összefüggésben keletkező adatok, továbbá az adós egyéb járandóságának letiltásával és lefoglalásával összefüggő adatok, így például a nyugdíj (társadalombiztosítási nyugellátásából, korhatár előtti ellátásából, szolgálati járandóságából, táncművészeti életjáradékából és átmeneti bányászjáradékából) és egészségbiztosítási pénzbeli ellátás ( baleseti járadék, a baleseti táppénz, a táppénz, a gyermekgondozási díj, valamint a csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, megváltozott munkaképességű személyek ellátása stb. ), a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, gyermekek ellátása ( gyermekgondozást segítő eljárás, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék), álláskeresési ellátás, illetve a fogva tartott adós keresményének és letéti pénz levonásával és letiltásával kapcsolatos adatok; továbbá VÜSZ 3., 5., 7., 8.melléklete szerinti adatok;

Az adós pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegének a végrehajtása

V. fejezet (Vht. 79/A.§ - Vht. 83.§-ig) alapján

Az adóssal kapcsolatban általánosan meghatározott adatkör mellett: A pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, végrehajtás alá vont pénzösszeg végrehajtásával összefüggő adatok; az adós fizetési számlaszáma; Az átutalási végzésben vagy a végrehajtó által benyújtott hatósági átutalási megbízásban megjelölt adatok; továbbá VÜSZ 3., 5., 7., 8., 10., 11. melléklete szerinti adatok;

Az adós ingó vagyontárgyának, értékpapírjának vagy üzletrészének, illetve őt illető követelésnek a végrehajtása

Vht. V. fejezet (Vht. 83.§ - Vht.135.§-ig) alapján

Az adóssal kapcsolatban általánosan meghatározott adatkör mellett: Az ingó, értékpapír és üzletrész  végrehajtással, illetve  követelés végrehajtásával összefüggő adatok; Ingó végrehajtás esetén a Vht. 35.§ - ában meghatározott adatkör mellett a Vht. 88.§-ában meghatározott, a foglalási jegyzőkönyvben feltüntetett adatok (a Vht. a 35. §-ban említetteken kívül  fel kell tüntetni az adós háztartásához tartozók számát, fel kell sorolni a végrehajtás alól mentesen hagyott vagyontárgyakat, illetve azt, hogy a gépjármű lefoglalására a Vht. 103. § (5) bekezdése alapján került sor. Mellőzhető a mentesen hagyott vagyontárgyak felsorolása, ha a lefoglalt vagyontárgyak előreláthatólag fedezetet nyújtanak a végrehajtandó követelésre és az eljárás költségeire.) Emellett  kezelésre kerül az ingó vagyontárgyak jegyzéke, becsült értéke, azokat terhelő jogok és kötelezettségek. Gépjármű  lefoglalása esetén az Önálló bírósági végrehajtó köteles a forgalmi engedélyt és a gépjármű törzskönyvét is lefoglalni. Ha ez bármilyen okból nem lehetséges, a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv lefoglalásának meghiúsulását és ennek okát a foglalási jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.   

A végrehajtó a járműnyilvántartásból a következő adatokat igényelheti:

a) a járműtulajdonos személyazonosító adatai, lakóhelye, tartózkodási helye, egyéni vállalkozó székhelye, külföldi esetében állampolgársága is,

c) a jármű

ca) hatósági jelzése, alvázszáma és műszaki adatai (a jármű fajtája, gyártmánya, típusa, gyártási éve, színe és az első magyarországi forgalomba helyezés időpontja),

cb) tulajdonoshoz kötött forgalmazási korlátozásra vonatkozó adatok, ideértve az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtására elrendelt zárlatra vonatkozó adatokat is,

d) a járműokmányok okmányazonosító jelére, kiadására, érvényességére, cseréjére és visszavonására vonatkozó adatok,

e) a jármű korábbi tulajdonosának (átruházójának) tulajdonjog-változáshoz kapcsolódó bejelentési kötelezettsége teljesítésének ténye és időpontja.  Vízi vagy légi jármű lefoglalása esetén a végrehajtó lefoglalja a forgalomban való részvételre jogosító okmányokat is, ezeket a foglalási jegyzőkönyv másolatával együtt megküldi a vízi, légi járművek lajstromát, illetőleg nyilvántartását vezető hatóságnak, amely a jármű lefoglalását bejegyzi a nyilvántartásába. A 103. § (3) bekezdése megfelelően irányadó a vízi és légi járművek lefoglalásánál is.

A végrehajtó megkeresésében felhívja az érintett szervet, hogy haladéktalanul adjon tájékoztatást a vagyontárgyat terhelő jelzálogjog jogosultjának adatairól és a végrehajtási jog bejegyzéséről.

Továbbá VÜSZ 3., 5., 7., 8., 10., 11. melléklete szerinti adatok;

Az adós ingatlanának a végrehajtása

 

Vht. VII. fejezet (Vht. 136.§ - Vht.162.§-ig) alapján

 

Az adóssal kapcsolatban általánosan meghatározott adatkör mellett: Az ingatlan  végrehajtással, illetve árveréssel összefüggő adatok; Az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatkör, ingatlant terhelő jogok és kötelezettségek, széljegyzéssel összefüggő adatkör; Az ingatlan becsértéke, ingatlanon joggal és kötelezettségekkel rendelkező személyek ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatai; Továbbá VÜSZ 3., 5., 7., 8., 10., 11. melléklete szerinti adatok;

Az adóssal összefüggő meghatározott cselekmény végrehajtása

Vht. IX. fejezet (Vht. 172.§ -Vht.184/C.§-ig) alapján

 

Az adóssal kapcsolatban általánosan meghatározott adatkör mellett: A meghatározott végrehajtási cselekménnyel összefüggő adatok, illetve azon adatkor amely a meghatározott végrehajtási cselekmény foganatosításához szükséges; Továbbá VÜSZ 4., 6., melléklete szerinti adatok;

A kezelt adatok forrása:

Az Önálló bírósági végrehajtó a kezelt adatokat a Vht. 47 (2) bekezdésében meghatározott szervektől szerzi be, illetve a Vht. 11.§ (2) bekezdése szerint a végrehajtást kérőtől vagy a végrehajtási okiratot kiállító bíróságtól vagy közjegyzőtől kapja meg.

A Vht. 47.§ (2) bekezdésében meghatározott azon szervek, akiktől az Önálló bírósági végrehajtó a Személyes adatok megkaphatja az adósra és vagyonára vonatkozó adatokat kezelő hatóságok, szervezetek, így különösen a rendőrség, a gépjárműveket nyilvántartó hatóság, a személyiadat- és lakcímnyilvántartó szervek, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal), nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az egészségbiztosítási szerv, adóhatóság, cégbíróság, pénzforgalmi szolgáltatók, befektetési szolgáltatók, ingatlanügyi hatóság, a vízi és légi járművek lajstroma, illetve nyilvántartását vezető szervek, a távközlési szervezetek, az ingó jelzálogjogi nyilvántartás (a továbbiakban: zálogjogi nyilvántartás), a vezető és a hitelbiztosítéki nyilvántartást működtető szervezet, a közjegyzők, továbbá a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar.

 

 

 

VI.2.2 A végrehajtási eljárásban szereplő végrehajtást kérővel összefüggő adatkezelés

A végrehajtási eljárásban a végrehajtást kérővel szemben az adatkezelés jogszerűségét a Vht. alábbi rendelkezései alapozzák meg. A kezelt adatok körét szintén az alábbi táblázat tartalmazza.

Adatkezelés jellege

Adatkezelést megalapozó jogszabályhely

Kezelt adatok köre

A végrehajtást kérővel kapcsolatos végrehajtás, illetve adatkezelés

Vht.11.§ (1), illetve Vht. végrehajtást kérőre vonatkozó további rendelkezései

1. A végrehajtási lapon (végrehajtási kérelmen) a végrehajtást kérő által megadott adatok, így: név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, személyi azonosító, személyi igazolvány szám, útlevél szám, adóazonosító jel, egyéb azonosító adat, lakóhely, vezetékes telefonszám, faxszám, tartózkodási hely , elektronikus levélcím;

2. A végrehajtás dokumentumaiban, illetve a végrehajtás alatt keletkező beadványokban, panaszokban, kifogásokban, fellebbezésekben stb. megtalálható, a végrehajtást kérőre vonatkozó személyes adatok;

3. VÜSZ mellékleteiben található nyomtatványokon kezelt, a végrehajtást kérőre vonatkozó személyes adatok.

 

Kezelt adatok forrása:

A végrehajtást kérő. Az Önálló bírósági végrehajtó a végrehajtást kérőről más forrásból adatokat nem szerez be.

VI.2.3 A végrehajtási eljárásba bekapcsolódott zálogjogosult

A végrehajtási eljárásban a bekapcsolódott zálogjogosulttal szemben az adatkezelés jogszerűségét a Vht. alábbi rendelkezései alapozzák meg. A kezelt adatok körét szintén az alábbi táblázat tartalmazza.

Adatkezelés jellege

Adatkezelést megalapozó jogszabályhely

Kezelt adatok köre

A végrehajtási eljárásba bekapcsolódott zálogjogosulttal összefüggő végrehajtás, illetve adatkezelés

Vht. 47.§ (6) bekezdése, Vht. 47/A.§ (8) bekezdése, továbbá a VÜSZ 46/A.§-46/D.§-ai (beleértve a VÜSZ. 2. számú mellékletét) szerint

1. A zálogjogosult által a bekapcsolódás érdekében előterjesztett okiratban meghatározott, és általa rendelkezésre bocsátott (rá vonatkozó) adatok, így például név, születési név, anyja neve, levelezési vagy lakcím, e-mail cím, telefonszám, egyéb a zálogjogosult által megadott Személyes adatok;

2. A végrehajtás dokumentumaiban, illetve a végrehajtás alatt keletkező beadványokban, panaszokban, kifogásokban, fellebbezésekben stb. megtalálható, a zálogjogosultra vonatkozó személyes adatok;

3. VÜSZ mellékleteiben található nyomtatványokon kezelt, a zálogjogosultra vonatkozó személyes adatok.

Kezelt adatok forrása:

A zálogjogosult. Az Önálló bírósági végrehajtó a zálogjogosultról más forrásból adatokat nem szerez be.

VI.2.4 A végrehajtási eljárásban szereplő kezes, zálogkötelezett, egyetemleges adóstárs

A végrehajtási eljárásban a kezessel, zálogkötelezettel, illetve egyetemleges adóstárssal kapcsolatos adatkezelés jogszerűségét a Vht. alábbi rendelkezései alapozzák meg. A kezelt adatok körét szintén az alábbi táblázat tartalmazza.

Adatkezelés jellege

Adatkezelést megalapozó jogszabályhely

Kezelt adatok köre

Kezes, zálogkötelezett, egyetemleges adóstárs

Vht. továbbá a VÜSZ. 3. számú és 5. számú melléklete

1. A tartozásért felelős személyekkel (zálogkötelezett, egyetemlegesen felelős adóstárs, készfizető kezes) kapcsolatos adatok: név;  lakcím; az adóstárs ellen végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok; nyilatkozat arról, hogy az adóstárs/készfizető kezes/zálogkötelezett ellen végrehajtási eljárás folyik-e; adóstárs ellen végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma; az adóstárs vagyonának mely részével, illetve mely meghatározott vagyontárgyakkal felel; végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok; kizárólag zálogkötelezett adóstárs esetén a zálogtárgy adatai; nyilatkozat arról, ha egyidejűleg az egyetemlegesen felelős adóstárs/készfizető kezes/zálogkötelezett ellen is került végrehajtási kérelem előterjesztésre.

2. A végrehajtást kérő által a végrehajtási eljárás lefolytatása érdekében előterjesztett és általa rendelkezésre bocsátott a zálogkötelezettre, kezesre és egyetemleges adóstársra vonatkozó adatok, így például név, születési név, levelezési vagy lakcím, e-mail cím, telefonszám, egyéb a végrehajtást kérő által megadott Személyes adatok ;

3. A végrehajtás dokumentumaiban, illetve a végrehajtás alatt keletkező beadványokban, panaszokban, kifogásokban, fellebbezésekben stb. megtalálható, a kezesre és a zálogkötelezettre vonatkozó személyes adatok;

4. Mindazon adatok amelyek az adós vonatkozásában kezelésre kerülnek;

5. VÜSZ mellékleteiben található nyomtatványokon kezelt, kezesre, zálogkötelezettre, egyetemleges adóstársra vonatkozó személyes adatok.

Kezelt adatok forrása:

A végrehajtást kérő. Az Önálló bírósági végrehajtó a kezesről, zálogkötelezettről és egyetemleges adóstársról más forrásból is szerezhet be adatokat, az adósra vonatkozó szabályok szerint.

VI.2.5 A tartásdíj fizetésére kötelezett személy  

Adatkezelés jellege

Adatkezelést megalapozó jogszabályhely

Kezelt adatok köre

Tartásdíj, szüléssel járó költség,  tartásra irányuló járadékjellegű szolgáltatás megfizetésére kötelezett személy

Vht. 14.§; Vht. XIV. fejezet (Vht. 210/H.§)

1. Név, levelezési vagy lakcím, e-mail cím, telefonszám, jogi képviselő adatai, a tartozás összege és egyéb a végrehajtást kérő által megadott Személyes adatok

2. A végrehajtás dokumentumaiban, illetve a végrehajtás alatt keletkező beadványokban, panaszokban, kifogásokban, fellebbezésekben stb. megtalálható, a tartásdíj megfizetésére kötelezett személyre vonatkozó személyes adatok;

3. Mindazon adatok amelyek az adós vonatkozásában kezelésre kerülnek;

Kezelt adatok forrása:

A végrehajtást kérő. Az Önálló bírósági végrehajtó a tartásdíj fizetésére kötelezett személyről  más forrásból is szerezhet be adatokat, az adósra vonatkozó szabályok szerint.

VI.2.6 Árverési vevő  

Adatkezelés jellege

Adatkezelést megalapozó jogszabályhely

Kezelt adatok köre

Árverési vevő

Vht.

Név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, állampolgárság, személyazonosításhoz használt okmány típusa, száma, kiállító hatóság.

Kezelt adatok forrása:

Az árverési vevő. Az Önálló bírósági végrehajtó az árverési vevőről más forrásból adatokat nem szerez be.

VI.2.7 Ügygondnok, hatósági tanú, zárgondnok  

Adatkezelés jellege

Adatkezelést megalapozó jogszabályhely

Kezelt adatok köre

Ügygondnok

Vht. 46.§

Név, lakóhely

Hatósági tanú

Vht.

Név, lakóhely

Zárgondnok

Vht.

Név, lakóhely

Kezelt adatok forrása:

Az ügygondnok, a hatósági tanú vagy a zárgondnok. Az Önálló bírósági végrehajtó e tekintetben más forrásból adatokat nem szerez be.

VI.2.8 Nem természetes személyt képviselő természetes személy (törvényes képviselő)

Adatkezelés jellege

Adatkezelést megalapozó jogszabályhely

Kezelt adatok köre

Törvényes képviselő személyes adatainak kezelése

Ptk. VIII. fejezete

1. Név, születési név, lakcím, anyja neve, születési hely, idő;

2. A végrehajtás dokumentumaiban, illetve a végrehajtás alatt keletkező beadványokban, panaszokban, kifogásokban, fellebbezésekben stb. megtalálható, a törvényes képviselőre vonatkozó személyes adatok;

Kezelt adatok forrása:

A végrehajtást kérő, a képviselt személy adatszolgáltatása vagy a céginformációs szolgálatból történő lekérés.

VI.3. Létfontosságú érdekek védelme jogalap

Az Önálló bírósági végrehajtó akkor is kezelheti a Személyes adatot, ha az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges. Más természetes személy létfontosságú érdekeire hivatkozással személyes adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha a szóban forgó adatkezelés egyéb jogalapon nem végezhető.

VII. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, A SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSE

VII.1 Adatkezelés időtartama

Az Önálló bírósági végrehajtó a Személyes adatokat és a Személyes adatokat tartalmazó iratokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerinti időtartamban kezeli, ezt követően pedig megsemmisíti vagy átadja az illetékes levéltár részére.

Főszabályként – a VÜSZ 2. számú melléklete alapján és az abban foglaltak szerint – az Önálló bírósági végrehajtó az ügy iratait a végrehajtási eljárás (végrehajtási ügy) befejezésétől számított 40 évig irattárban őrzi (kezeli) majd azokat megsemmisíti (selejtezi). Az őrzési időt a végrehajtási ügyben tett utolsó érdemi intézkedés időpontjától kell számítani, a VÜSZ 2. számú mellékletében (jelen Adatkezelési Tájékoztató VII.2 pontjában) meghatározott irattári tervben meghatározottak szerinti időtartamban. A kötelező őrzési idő elteltét követően az iratok selejtezésre, azaz megsemmisítésre kerülnek. Azok a végrehajtási ügyek, amelyeknek az iratai között az Önálló bírósági végrehajtó által maradandó értékű iratnak minősített irat található, illetve amelyeknek az iratai között 1900. év előtt keletkezett irat található a végrehajtási ügy befejezését követően átadásra kerül az illetékes levéltárnak. A végrehajtási ügy befejezésének időpontját, azaz azon időpontot amelyet a végrehajtási ügy befejezésének kell tekinteni a VÜSZ 33-34.§-ában, illetve jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. számú, „Fogalmak” elnevezésű  mellékletben a „Befejezett végrehajtási ügy” fogalmának szabályai tartalmazzák.

A Vht. 47.§ (6) bekezdése értelmében  – a VÜSZ 2. számú mellékletében foglaltaktól eltérően – a végrehajtási eljárás (végrehajtási ügy) eredményes lefolytatása érdekében beszerzett, az adós személyének azonosítására szolgáló, továbbá az adós lakóhelyére (tartózkodási helyére), székhelyére, telephelyére, munkahelyére (egyéni vállalkozására), jövedelmére és a végrehajtás alá vonható vagyontárgyaira (ingó, ingatlan vagyon, fizetési számla, betét, értékpapír, érdekeltség gazdasági társaságban stb.) vonatkozó adatokat az Önálló bírósági végrehajtó a végrehajtási ügy befejezését követő 10 évig kezeli, ezt követően pedig megsemmisíti, illetve az adatok törléséről gondoskodik.

Amennyiben az Önálló bírósági végrehajtó a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, a járművezetőiengedély-nyilvántartás, az útiokmány-nyilvántartást vezető vagy a központi idegenrendészeti nyilvántartás elektronikus formában lévő adatairól papír alapú másolatot készít, úgy az adatokat tartalmazó másolati iratokat a végrehajtási iratok befejezésétől és irattárba helyezésétől számított öt évig tárolja, azt követően megsemmisíti.

Az Önálló bírósági végrehajtó az eljárási cselekményről a jegyzőkönyvön kívül indokolt esetben kép- és hangfelvételt is készíthet. Az Önálló bírósági végrehajtó a felvételeket az iratoktól elkülönítve, az ügy irattárba helyezésétől számított 5 évig tárolja, ezt követően azokat megsemmisíti. A felvételeket az Önálló bírósági végrehajtó csak a bíróság és a büntetőügyben eljáró bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság részére adhatja ki, és részükre teheti lehetővé a felvételekbe való betekintést.

A végrehajtói letéti számlával kapcsolatos bizonylatok (befizetés, átutalás, kiutalás stb.) és az Önálló bírósági végrehajtó által felvett pénzösszegről vagy más átvett értékről kiállított okiratok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában meghatározott módon, az ügyben tett utolsó érdemi intézkedés időpontjától számított 8 évig kerül megőrzésre, amely elteltét követően az Önálló bírósági végrehajtó a bizonylatot, illetve az okiratot megsemmisíti.

Az adóbehajtási ügy és közigazgatási végrehajtási ügy iratainak őrzésére a bírósági végrehajtási ügy iratainak őrzésére vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

A végrehajtó a következő iratokat a szolgálata megszűnéséig őrzi, és azokat a szolgálatba lépő új végrehajtónak átadja:

a) a bíróság által felfüggesztett végrehajtási ügy iratai;

b) azoknak az ügyeknek az iratai, amelyekben a letiltás előjegyzését a munkáltató igazolta, vagy a lefoglalt követelést, illetőleg a később keletkező követelésről szóló szerződést a harmadik személy elismerte, és más intézkedésre nincs lehetőség, vagy nincs szükség;

c) azoknak a végrehajtási ügyeknek az iratai, amelyekben az eljárás a Vht. 52. § f) pontja alapján szünetel;

d) az ügykönyv.

A végrehajtói álláshely megszűnése esetében az Önálló bírósági végrehajtó a végrehajtási ügyek iratait a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hivatali szerve részére átadja.

A végrehajtó a Vht. 47/A. §-a alapján beszerzett adatokat tartalmazó iratok kezelése során a Vht. 47. § (6) bekezdése szerint jár el, azaz az ügy iratait a végrehajtási ügy befejezését követő 10 évig kezeli, ezt követően pedig megsemmisíti, illetve az adatok törléséről gondoskodik.

VII.2 VÜSZ 2. számú melléklete - Irattári terv

Az Önálló bírósági végrehajtók irattározással kapcsolatos szabályait a VÜSZ 2. számú melléklete rögzíti, amely alapján:

 Az irattári tétel megnevezése

Selejtezési idő években

 Levéltárba történő átadás ideje (években)

Behajtással befejezett ügyek, illetve azok az ügyek, amelyekben a teljesítést a végrehajtást kérő bejelentette, illetve elengedte

40

0

Azok az ügyek, amelyekben az adós vagy a kötelezett a végrehajtható okiratban foglaltaknak eleget tett, és ezt a végrehajtó megállapította

40

0

 Azok az ügyek, amelyekben a bíróság a végrehajtást megszüntette

40

0

 Azok a bírósági végrehajtási ügyek, amelyekben a végrehajtási lapot visszavonták, a végrehajtási záradékot törölték, a végrehajtást elrendelő végzést hatályon kívül helyezték, a végrehajtó által elkészített végrehajtási kérelmet a bíróság elutasította

40

0

 Azok a végrehajtási ügyek, amelyekben az eljárás a Vht. 52. § a)-e) pontja alapján szünetel

40

0

Azoknak a végrehajtási ügyeknek a végrehajtónál maradt iratai, amely ügyekben az egyéb iratokat az R. 31. §-a alapján a végrehajtó az eljárásra jogosult végrehajtónak megküldte

40

0

Az előzetes eljárás, ha az alapján nem indul végrehajtási eljárás

40

0

 Végrehajtói kézbesítési ügy

40

0

Azok a végrehajtási ügyek, amelyeknek az iratai között a végrehajtó által maradandó értékű iratnak minősített irat található

0

15

Azok a végrehajtási ügyek, amelyeknek az iratai között 1900. év előtt keletkezett irat található

0

15

 Tartásra kötelezett adatainak beszerzésére irányuló ügy

5

0

 

VII.3. A Személyes adatok törlése, anonimizálása

A „korlátozott tárolhatóság elve” alapján az Önálló bírósági végrehajtó által kezelt adatok tárolása olyan formában történik, amely az Érintettek azonosítását csak a Személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Ezen elvnek megfelelően az Önálló bírósági végrehajtó a Személyes adatot kizárólag a vonatkozó adatkezelési cél megvalósulásáig, azaz az adatkezelési idő elteltéig kezeli, azt követően a Személyes adatokat választása szerint törli, megsemmisjti vagy anonimizálja. Az Önálló bírósági végrehajtó az adattörlést vagy anonimizálást oly módon valósítja meg, hogy a Személyes adatok ezt követően ne legyenek semmilyen módon visszaállíthatók.

Az Önálló bírósági végrehajtó fentieken túlmenően törli az Érintett Személyes adatait, ha

az Érintett kéri és törlésnek nincs akadálya (ilyen akadály lehet például, ha jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges az adatok további kezelése),
az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
a Személyes adatokat az Önálló bírósági végrehajtó jogellenesen kezelte, és nincs további jogszerű ok az adatkezelésre,
jogszabály, vagy bíróság/hatóság jogerős határozata az adatok törlését elrendelte.

VIII. ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS

VIII.1 Adattovábbítások

A Vht. 229. § (1) bekezdése alapján az Önálló bírósági végrehajtót  (beleértve a végrehajtói iroda tagját és alkalmazottját is) az eljárása során tudomására jutott adat és tény tekintetében - ha törvény kivételt nem tesz - titoktartási kötelezettség terheli, amely kötelezettsége a végrehajtói működésének megszűnése után is fennmarad.

Ennek értelmében az Önálló bírósági végrehajtó az Ön Személyes adatait harmadik személy címzetteknek nem adja át azokat nem továbbítja, kivéve azon kivételes esetköröket amelyekről az alábbiakban tájékoztatjuk.

Az Önálló bírósági végrehajtó az Érintett személyes adatait átadhatja az  olyan közhatalmi szerveknek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, illetve azon szerveknek amelyek esetén jogszabály írja elő a részükre történő adattovábbítást, továbbá azon szerveknek, amely esetben az adatátadás/adattovábbítás a végrehajtási eljárás lefolytatásához és az Önálló bírósági végrehajtóra rótt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

Az Önálló bírósági végrehajtó az adatokat jogszabályi kötelezettség alapján vagy jogszabályból levezethető intézkedés foganatosítása érdekében a következő címzetteknek továbbíthatja:

- más önálló bírósági végrehajtok részére (a Vht. 33.§-a alapján);

- a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar részére (a Vht. 253/E.§-a alapján a végrehajtásról vezetett ügyek nyilvántartásába; végrehajtó irodák ellenőrzése miatt továbbított adatok; a végrehajtói iratok kézbesítési rendszerének (VIEKR levelező rendszer) működtetésével összefüggő Kari adatkezelés), illetve az elekronikus árveréssel összefüggő adatok;

- az illetékes bíróság részére (mint a végrehajtási eljárásban részt vevő bíróság részére, illetve egyedi bírósági megkeresés alapján);

- a pénzintézetek részére (a fizetési- vagy pénzforgalmi számláról történő behajtás érdekében);

- a BM nyilvántartást vezető hatóságnak (jogszabály által biztosított lekérdezések, ellenőrzések vagy adatátadások végrehajtása érdekében);

- az ingatlan-nyilvántartási vagy a HitelBiztosítéki Nyilvántartást vezető hatóságnak (a végrehajtási eljárás lefolytatása és foganatosítása érdekében, pl. lekérdezés, végrehajtási jog bejegyzés, foglalás, árverés stb);

- az önkormányzatok részére (foglalás, illetve végrehajtási jog bejegyzés és törlés);

- kulturális örökségvédelmi hatóság részére (ha a lefoglalt tárgy a védett kulturális javak körébe tartozik, vagy a lefoglalt tárgyról nem állapítható meg, hogy a védett kulturális javak közé tartozik, de valószínűsíthető, hogy a védetté nyilvánítás kritériumainak megfelel);

- a nyomozó hatóság részére;

-  a Magyar Posta (a végrehajtási eljárás lefolytatása érdekében, csak a szükséges mértékben);

- a NISZ Zrt., mint az adattrezor archiválást végző szervezet felé ( a 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, azt végrehajtva).

Tájékoztatjuk, hogy a végrehajtások nyilvántartását és az elektronikus árverési rendszert a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar üzemelteti, aki ezen nyilvántartások kezelésében adatkezelőnek minősül, így az ezzel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatást a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar a honlapján adja meg.

Az Önálló bírósági végrehajtó által adattovábbítás csak akkor történhet, ha az adattovábbítás jogszerűsége megalapozott (így például jogszabály írja elő az adattovábbítást vagy a végrehajtó jogszabályból levezethető kötelezettsége az adattovábbítás), illetve ennek hiányában akkor, ha az adott szervek a Személyes adatok kikérésére vonatkozó  jogosultságukat igazolják.

A jelen pontban meghatározott szervek az adatok átvételétől önálló adatkezelőnek minősülnek, amelyek az az Érintetteknek az adatkezelésükről saját maguk kötelesek megadni a tájékoztatást.

 

VIII.2. További adatátadások

További adatátadásokra az Önálló bírósági végrehajtó akkor jogosult vagy köteles, ha

arra jogszabályi rendelkezés jogosítja vagy kötelezi (például hatóság vagy bíróság részére történő adatszolgáltatás; felügyeleti szerveknek történő adatátadás, jogszabályban előírt rendelkezések betartása vagy végrehajtása érdekében történő adatkezelés/adatátadás, könyvvizsgálónak történő adatátadás stb.),
az Önálló bírósági végrehajtó jogos érdeke jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme miatt szükségessé teszi (beleértve az Önálló bírósági végrehajtó jogi képviselőjének, szakértőjének történő adatátadás stb.)

 

VIII.3. Adatfeldolgozó/Címzett igénybevétele, Dr. Hausz és Társa Végrehajtó Iroda adatkezelése

Az Önálló bírósági végrehajtó jogosult arra, hogy – a GDPR vonatkozó rendelkezései betartása és az Érintettek tájékoztatása mellett - az adatkezelési feladatok végrehajtásával adatfeldolgozót bízzon meg, azok részére az Érintett Személyes adatait továbbítsa.

Az Önálló bírósági végrehajtó a végrehajtási eljárások lefolytatásával összefüggő tevékenységéhez a Vht. 254/A-254/H.§-ában foglaltaknak eleget téve az Önálló bírósági végrehajtó gazdálkodásának hátterét és a végrehajtói tevékenység ellátásához szükséges infrastruktúráját üzemeltető Dr. Hausz és Társa Végrehajtó Irodát hozott létre, aki mint az Önálló bírósági végrehajtó adatfeldolgozója jár el. 

A Dr. Hausz és Társa Végrehajtó Iroda a számviteli jogszabályokban foglaltak bertatása, továbbá a jogszabályi kötelezettségen alapuló mentési és archiválási kötelezettségének teljesítése érdekében a lenti táblázatban szereplő további adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Adatfeldolgozó/Címzett megnevezése

Címe/ Az adatfeldolgozás helye

Adatfeldolgozó/Címzett adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Dr. Hausz és Társa Végrehajtó Iroda

1055 Budapest, Falk Miksa u. 30. 1/2.

végrehajtási eljárással összefüggő feladatok elvégzése

NISZ Zrt.

 

(A Dr. Hausz és Társa Végrehajtó Iroda által igénybe vett további adatfeldolgozó)

1081 Budapest, Csokonai utca 3.

a 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti adattrezor szolgáltatás nyújtása (információs rendszerekben  és nyilvántartásokban tárolt nem minősített adatok biztonsági mentése, archiválása

Erdol Kft.

 

(A Dr. Hausz és Társa Végrehajtó Iroda által igénybe vett további adatfeldolgozó)

1133 Budapest, Madarász Viktor u. 17.

Könyveléssel összefüggő feladatok ellátása

Az adatfeldolgozó részére az adatok továbbítása kizárólag az adatfeldolgozó feladatainak ellátásához szükséges mértékben történik, ahol az adatfeldolgozó a Személyes adatot csak a feladat végrehajtásához szükséges időtartamig kezeli.

A Dr. Hausz és Társa Végrehajtó Iroda egyes adatkezelési, így például a www.drhauszvhi.hu honlap vagy a kamerarendszer üzemeltetése során önálló adatkezelőként jár el és külön, a www.drhauszvhi.hu címen megtalálható adatkezelési tájékoztatójában ad tájékoztatást az adatkezeléseiről azzal, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztató X. fejezetében is röviden ismertetésre kerülnek a Dr. Hausz és Társa Végrehajtó Iroda ezen adatkezeléseivel összefüggő tudnivalók.

IX. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön, mint Érintett – a jelen fejezetben foglaltak szerint – jogosult:

a) tájékoztatást kérni Személyes adatai (ideértve Személyes adatnak is minősülő Önálló bírósági végrehajtótitkait is) kezeléséről, beleértve azt is, hogy a nyilvántartott Személyes adatairól másolatot kérjen (hozzáféréshez való jog);

b) kérheti pontatlanul nyilvántartott Személyes adatai helyesbítését, illetve vitathatja a nyilvántartott Személyes adatok pontosságát (helyesbítéshez való jog);

c) kérheti a nyilvántartott Személyes adatai törlését (törléshez való jog, elfeledtetéshez való jog);

d) visszavonhatja Személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását (hozzájárulás visszavonásához való jog)

e) kérheti Személyes adatai kezelésének korlátozását (az adatkezelés korlátozásához való jog);

f) kérheti, hogy az Önre vonatkozó, az Önálló bírósági végrehajtó rendelkezésére bocsátott és elektronikus adatbázisban kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja (adathordozhatósághoz való jog);

g) tiltakozhat Személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke (pl. direkt marketing célú adatkezelés), illetve közérdekű feladat vagy közfeladat ellátása, beleértve mindkét esetben a profilalkotást is (tiltakozási jog gyakorlása);

h) automatizált döntéshozatal alkalmazása esetén az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérhet, közölheti álláspontját;

i) kifogást nyújthat be az automatizált döntéshozatal alkalmazásával meghozott döntéssel szemben;

j) panaszt nyújthat be és élhet jogorvoslati jogával a Személyes adatainak kezelése, illetve a GDPR szerinti jogainak gyakorlásával kapcsolatos serelmét érintően.

 

IX.1. Személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Jogszabály, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusa eltérő rendelkezése hiányában az Érintett jogosult megismerni minden olyan Személyes adatot, melyet az Önálló bírósági végrehajtó személyével kapcsolatban kezel.

Az Érintett kérelmezheti az Érintettre vonatkozó Személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve az Önálló bírósági végrehajtótól az Önálló bírósági végrehajtónál kezelt Személyes adatairól, továbbá a következő információkról:

az adatkezelés célja,
a kezelt Személyes adatok kategóriái,
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a Személyes adatokat közölték,
adott esetben a Személyes adatok tárolásának időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
az Érintett jogairól való tájékoztatás,
a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz) fordulás jogáról való tájékoztatás,
ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötte az Önálló bírósági végrehajtó, úgy a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról,
az automatizált döntéshozatalról, profilalkotásról, és ezek kapcsán az alkalmazott logikáról, az ilyen adatkezelés jelentőségéről és az Érintettre nézve várható következményeiről szóló tájékoztatás,
ha a Személyes adatokat harmadik országba továbbítják, úgy a kapcsolódó garanciákról szóló tájékoztatás.

Az Érintett az adatkezelés tárgyát képező Személyes adatok másolatának rendelkezésére bocsátását kérheti az Önálló bírósági végrehajtótól. Az Érintett által kért másolatokért az Önálló bírósági végrehajtó – a VÜSZ 40.§ (3) bekezdése alapján – az adminisztratív költségek megtérítésére szolgáló költséget számíthat fel.

A másolat igényléséhez való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti tájékoztatásra vonatkozó (hozzáférési) joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait az Önálló bírósági végrehajtó az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja.

A végrehajtási eljárás során állami kényszer útján a szükséges cél és mérték erejéig az Adós vagy kötelezett jogai, így jelen szabályzatban foglalt személyiségi jogai, személyes adatok védelméhez fűződő joga korlátozhatók. Ha jogszabály a végrehajtási ügy irataiban szereplő adatok megismerhetőségét korlátozza, ezekről csak a jogszabályban meghatározott személy vagy szervezet részére adható felvilágosítás.

A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről  1/2002. (I. 17.) IM rendelet (VÜSZ) 40.§-a szerint a végrehajtási ügyről a feleknek, képviselőiknek és annak lehet felvilágosítást adni, aki a jogi érdekét az ügyben igazolta. Ha jogszabály a végrehajtási ügy irataiban szereplő adatok megismerhetőségét korlátozza, ezekről csak a jogszabályban meghatározott személy vagy szervezet részére adható felvilágosítás. A felvilágosítást kérő személy köteles igazolni személyazonosságát és képviseleti jogosultságát. A felvilágosításra jogosult személy - a költségek megtérítése fejében és az átvétel igazolása mellett - az iratokból másolatot kérhet. Felvilágosításra nem jogosult személynek, illetve a személyazonosság, képviseleti jogosultság igazolására, ellenőrzésére nem alkalmas úton - így különösen telefonon - egyedi végrehajtási ügyben felvilágosítás nem adható, azonban a felvilágosítást kérőt a végrehajtási eljárással kapcsolatos általános tájékoztatással - kérelmére - el kell látni.

A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről  1/2002. (I. 17.) IM rendelet 40/A. szerint az Önálló bírósági végrehajtó - ha a korábbi tájékoztatása óta vagy az utolsó intézkedésének végrehajtást kérővel történő közlésétől legalább 45 nap eltelt - kérelemre 3 munkanapon belül írásbeli tájékoztatást ad a végrehajtást kérőnek a végrehajtási ügy állásáról; a tájékoztatás tartalmazza a végrehajtási ügy azonosítására szolgáló adatokat, a megtett végrehajtói intézkedések megnevezését és megtételük időpontját, továbbá azt, hogy az intézkedés eredményre vezetett-e. 

 

 

IX.2. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérelmezheti a rá vonatkozó Személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését vagy kiegészítését, amennyiben a vonatkozó Személyes adatot az Önálló bírósági végrehajtó pontatlanul vagy hiányosan kezeli.

IX.3. Törléshez való jog, elfeledtetéshez való jog

Az Érintett kérelmezheti, hogy az Önálló bírósági végrehajtó indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó Személyes adatokat, az Önálló bírósági végrehajtó pedig köteles ennek megtételére, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a Személyes adat kezelésének alapjául szolgáló adatkezelési cél megszűnt és nincs más olyan jogszerű adatkezelési cél, amely miatt az Önálló bírósági végrehajtó az adatokat jogszerűen kezelhetné,
az adatkezelési időtartam eltelt és nincs más olyan jogszerű adatkezelési cél, amely miatt az Önálló bírósági végrehajtó az adatokat jogszerűen kezelhetné,
az Érintett visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésének nincs más jogalapja,
az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
az Önálló bírósági végrehajtó a Személyes adatot jogellenesen kezelte és az adatkezelésének nincs más jogszerű jogalapja,
arra az Önálló bírósági végrehajtót bíróság vagy hatóság határozata kötelezi,
a Személyes adatokat uniós, vagy magyar jogszabályban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
a Személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor és az nem a GDPR 8. cikkében foglaltaknak megfelelően történt, vagy az Érintett a hozzájárulását visszavonja, feltéve, hogy az adatkezelésének nincs más jogalapja.

Az Önálló bírósági végrehajtó az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett Személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Önálló bírósági végrehajtó részéről aránytalan erőfeszítést.

Az Önálló bírósági végrehajtó nem köteles a Személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

a) jogszabály vagy Európai Unió kötelező jogi aktusa által az Önálló bírósági végrehajtóra telepített, Személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez;

b) közérdekből végzett feladat végrehajtásához;

c) maradandó értékű irat levéltárba adása céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés;

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, továbbá

e) más jogszerű adatkezelési cél fennállása esetén.

IX.4. Hozzájárulás visszavonásához való jog

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását korlátozás nélkül, ingyenesen, bármikor visszavonja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az Önálló bírósági végrehajtó a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon lehetővé teszi, mint annak megadását.

Az Önálló bírósági végrehajtó az Ön által adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a Személyes adatait a jogi kötelezettségének teljesítése érdekében.

Az Önálló bírósági végrehajtó adatkezeléshez adott hozzájárulása esetén annak visszavonása lehetséges módjai az alábbiak, azzal, hogy annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy a visszavonás az Érintettől származik minden esetben szükséges az, hogy az Érintett azonosítható legyen a visszavonási nyilatkozat alapján:

postai úton az Önálló bírósági végrehajtó levelezési címére címezve;
az Önálló bírósági végrehajtó címén leadott írásbeli kérelem vagy jegyzőkönyv felvétele útján;
az Önálló bírósági végrehajtó telefonos elérhetőségén szóban, rögzített vonalon;
E-mail-en az Önálló bírósági végrehajtó e-mail címére küldve;

Az Önálló bírósági végrehajtó, mint adatkezelő elérhetőségeit a jelen Adatkezelési Tájékoztató II. fejezete tartalmazza.

IX.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérelmezheti a rá vonatkozó Személyes adatok kezelése korlátozását a korlátozni kívánt Személyes adatkörök megjelölésével, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

az Érintett vitatja a Személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás időtartama a Személyes adatok pontossága ellenőrzéséhez szükséges időtartam,
az Adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
az Önálló bírósági végrehajtónak már nincs szüksége a Személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás időtartama ahhoz az időtartamhoz igazodik, amely alatt megállapításra kerül, hogy az Önálló bírósági végrehajtó kényszerítő erejű jogos okai (érdekei) elsőbbséget élveznek-e az Érintett érdekeivel, alapvető jogaival, illetve alapvető szabadságával szemben.

Adatkezelés korlátozása esetén a Személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az unió, illetve valamely uniós tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

IX.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség igénylése

Az Érintett kérheti, hogy az Önálló bírósági végrehajtó ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel az Önálló bírósági végrehajtó részéről.

IX.7. Az Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az általa, rá vonatkozóan az Önálló bírósági végrehajtó rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az alábbi feltételek együttesen megvalósulnak:

az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy szerződéses jogalapon alapul és
az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Érintett továbbá jogosult arra is, hogy kérje az Önálló bírósági végrehajtótól ezen adatok továbbítását - ha ez technikailag megvalósítható - másik adatkezelő részére. Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Önálló bírósági végrehajtó az Érintett kérésére a fenti személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. Az adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az Önálló bírósági végrehajtó egy másik adatkezelővel műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszert vezessen be vagy tartson fenn.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Önálló bírósági végrehajtó az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja.

IX.8. Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak Önálló bírósági végrehajtó általi közhatalmi adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) e) pontja szerinti) jogalapon történő kezelése ellen. Abban az esetben, amennyiben az Önálló bírósági végrehajtó nem tudja bizonyítani, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintettnek az ilyen tiltakozásában hivatkozott érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, az Önálló bírósági végrehajtó a személyes adatokat ilyen célból nem kezelheti tovább és azokat köteles törölni.

IX.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást – kifogás joga

Abban az esetben, ha az Önálló bírósági végrehajtó jogosult arra, hogy olyan eljárást alkalmazzon, amelynek keretében az automatikus döntéshozatal – ideértve a profilalkotást – alapján meghozott döntés hatálya az Érintettre kiterjedjen, úgy Ön az Érintett jogosult arra, hogy az Önálló bírósági végrehajtó részéről emberi beavatkozást igényeljen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

IX.10. Jogorvoslat joga

Az Érintett az Önálló bírósági végrehajtó által végzett adatkezeléssel összefüggő kérdéseivel, kifogásaival, panaszaival az Önálló bírósági végrehajtó Adatvédelmi tisztviselőjéhez Név: Komoróczy Iván; Levelezési cím: 1016 Budapest Lisznyai utca 25/b; Elektronikus levelezési cím: gdpr.komoroczy@gmail.com; Telefonszám: +36-20-968-6570) fordulhat.

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1373 Budapest, Postafiók 9.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintett jogait bírósági úton is érvényesítheti. A peres eljárás lefolytatása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a perre a Fővárosi Törvényszék illetékes. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek . Az Érintettnek továbbá jogában áll a panasznak az Érintett nevében történő benyújtásával, bíróság előtti eljárás lefolytatásával, valamint – ha jogszabály ezt lehetővé teszi – a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet a magyar jognak megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme. 

IX.11. Az Érintetti adatkezeléssel kapcsolatos kérelmekhez kapcsolódó eljárási szabályok

IX.11.1. Érintetti kérelem benyújtására szolgáló csatornák

Érintettként Ön a személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit, illetve jogainak érvényesítésével kapcsolatos kérdéseit/kéréseit az alábbi elérhetőségek bármelyikén közölheti az Önálló bírósági végrehajtóval: 

postai úton az Önálló bírósági végrehajtó levelezési címére címezve;
az Önálló bírósági végrehajtó címén leadott írásbeli kérelem vagy jegyzőkönyv felvétele útján;
az Önálló bírósági végrehajtó telefonos elérhetőségén szóban, rögzített vonalon;
E-mailen az Önálló bírósági végrehajtó email címére küldve;

Az Önálló bírósági végrehajtó, mint adatkezelő elérhetőségeit a jelen Adatkezelési Tájékoztató II. fejezete tartalmazza.

IX.11.2. Érintetti kérelem benyújtásával kapcsolatos azonosítási kötelezettség

Az Önálló bírósági végrehajtó az Érintettek vonatozásában fennálló titokvédelmi kötelezettségére tekintettel (Személyes adatok védelme; adott esetben a vonatkozó jogszabályok által előírt titokvédelmi kötelezettség) a Személyes adat kezelésre vonatkozó Érintetti kérelem elbírálását megelőzően - az Érintetti kategóriára is figyelemmel - az Érintett, azaz az Ön azonosítását elvégzi.

Az Érintett kérelmének, illetve kérésének az Önálló bírósági végrehajtó kizárólag az Érintett jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti azonosítását követően jogosult és köteles eleget tenni. Az azonosítás lehetővé tétele érdekében az Érintettnek minden esetben fel kell tüntetnie a kérelmén legalább azon személyes azonosító adatait, amellyel beazonosíthatóvá válik. Amennyiben az Érintett valamely olyan személyes adat feletti rendelkezési jogosultságot állít vagy az Érintetti megkeresés olyan személyes adat vonatkozásában történik, amely esetén a Önálló bírósági végrehajtó számára nem egyértelmű a személyes adat feletti rendelkezési jog, úgy a Önálló bírósági végrehajtó jogosult felhívni az Érintettet arra, hogy a személyes adat feletti rendelkezési jogát igazolja.

Az Érintettel kapcsolatos jogokat kizárólag az Érintett, vagy meghatalmazás alapján az Érintett meghatalmazottja gyakorolhatja. Amennyiben az Önálló bírósági végrehajtónak a kérelem előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, úgy az Önálló bírósági végrehajtó az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti. Az azonosítás megtörténtéig eltelt időszak a kérelem megválaszolásának határidejébe nem számít bele.

Abban az esetben, amennyiben az Önálló bírósági végrehajtónak bizonyítottan nem áll módjában az Érintettet azonosítani, az Önálló bírósági végrehajtó az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja.

Az Önálló bírósági végrehajtó a kérelem teljesítését megelőzően az Érintettől kérheti a kérelem tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését.

IX.11.3. Érintetti kérelem teljesítése, illetve megválaszolása

Az Önálló bírósági végrehajtó haladéktalanul, de legkésőbb a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Önálló bírósági végrehajtó a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett kérelmét elektronikus úton nyújtja be, az Önálló bírósági végrehajtó a tájékoztatást - ha a megfelelő adatbiztonsági és titokvédelmi intézkedéseket az Önálló bírósági végrehajtó biztosítani tudja és ez nem ellentétes a Vht. vagy a VÜSZ szabályaival - elektronikus úton adja meg, kivéve, ha a tájékoztatást az Érintett kifejezetten postai úton kéri. Abban az esetben, ha az Érintett elektronikus úton benyújtott kérelmét az Önálló bírósági végrehajtó nem tudja elektronikus úton úgy megválaszolni, hogy a szükséges adatbiztonsági és titokvédelmi intézkedések biztosítsa, úgy az Érintett kérelme írásban, postai úton kerül megválaszolásra.

Amennyiben az Érintett az Önálló bírósági végrehajtóhoz benyújtott egyéb ügyfélkérelme/megkeresése/panasza/kifogása keretében nyújt be adatkezeléssel kapcsolatos kérelmet, úgy az Önálló bírósági végrehajtó azt az ügyfélkérelme/megkeresése/panasza/kifogása adott válasz keretében is megválaszolhatja.

A jelen fejezetben foglalt jogokkal kapcsolatos kérelmek alapján nyújtandó információkat, valamint a kérelem teljesítését az Önálló bírósági végrehajtó – amennyiben jelen Adatkezelési Tájékoztató másképp nem rendelkezik – díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett kérelme a GDPR értelmében egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy az Önálló bírósági végrehajtó az alábbi költségelemek figyelembevételével díjat számíthat fel és/vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Önálló bírósági végrehajtó a következő költségelemek figyelembevételével számíthatja fel a díjat:

a) papír alapon nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége;

b) optikai adathordozón nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége;

c) elektronikus úton használható egyéb adathordozón nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége;

d) az adatigénylő részére postai úton való kézbesítés esetén a postai szolgáltatással (esetleg tértivevény többletszolgáltatással) feladott küldeményre vonatkozó postai szolgáltatás díja;

e) továbbá az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége (például az adat felkutatásához, összesítéséhez és rendszerezéséhez, az igényelt adat adathordozójáról másolat készítéséhez és a másolaton a meg nem ismerhető adatok felismerhetetlenné tételéhez szükséges tényleges munkaerőköltség, a kérelem megválaszolásához szükséges munkaerő költség stb.). A munkaerő-ráfordítás költségét az adatigénylés teljesítéséhez szükséges időtartam és az adatigénylés teljesítésében közreműködő személyek egy munkaórára eső rendszeres személyi juttatásának összegének szorzataként kell meghatározni.

X. EGYES ADATKEZELÉSEK SAJÁTOS SZABÁLYAI

X.1. A végrehajtási eljárás lefolytatásának biztosítása, vagyonvédelem, a végrehajtói titokvédelem, továbbá emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme céljára létesített elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített fénykép- és videofelvétel

Az Önálló bírósági végrehajtó az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében, azaz a 1055 Budapest, Falk Miksa u. 30. 1/2.  címen a Dr. Hausz és Társa Végrehajtó Iroda, mint adatkezelő kamerarendszert üzemeltet, amely 0-24 óráig, folyamatosan videofelvételeket készít. A kamerás megfigyelés tényére az Érintettek figyelmét felhívó jelzések (matricák, piktogramok stb.) az Önálló bírósági végrehajtó (Végrehajtó Iroda) bejáratánál és a kamrával felszerelt helyiségekben megtalálhatóak. A Dr. Hausz és Társa Végrehajtó Iroda a felvételeket a végrehajtási eljárás lefolytatásának biztosítása, a vagyonvédelem, a végrehajtói titokvédelem, továbbá emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, valamint jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében, a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kezeli. Felhasználás hiányában az így megvalósuló adatkezelés során a kép- és videofelvételek megőrzési ideje az adat keletkezésétől számított 5 munkanap.

Az adatkezelésről részletes információkat a Dr. Hausz és Társa Végrehajtó Iroda a www.drhauszvhi.hu/adatvedelem honlapján elhelyezett „Adatkezelési Tájékoztató a Végrehajtó Iroda kamerás megfigyelőrendszerével  összefüggő adatkezelésről” elnevezésű adatkezelési tájékoztatójában adja meg.

X.2. A www.drhauszvhi.hu honlapon található „Sütik” (Cookie) kezelésével kapcsolatos tájékoztatás

Amennyiben Ön, mint Érintett (továbbiakban: látogató vagy Érintett) a www.drhauszvhi.hu honlapjának oldalait vagy aloldalait (továbbiakban: honlap) látogatja, úgy egy kis adatcsomag, „Süti” kerül a számítógépére vagy a mobileszközére, amelyet későbbi látogatás során honlap visszaolvas. Ha az Ön böngészője visszaküld egy korábban elmentett „Sütit”, a „Süti”-vel a honlap kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal - kizárólag a saját tartalma tekintetében -, mely többféle célt szolgálhat.

A honlap által használt "Sütik" elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez. A honlap az alapvető sütiken kívül más, például statisztikai vagy marketing célt szolgáló sütit nem helyez el.

Tekintettel arra, hogy a honlap adatkezelője nem az Önálló bírósági végrehajtó, hanem a Dr. Hausz és Társa Végrehajtó Iroda, így jelen rövid tájékoztatáson kívül az adatkezelésről részletes információkat a Dr. Hausz és Társa Végrehajtó Iroda a www.drhauszvhi.hu/adatvedelem honlapján elhelyezett „Adatkezelési Tájékoztató a Végrehajtó Iroda honlapján található „Sütik” (Cookie) kezeléséről” elnevezésű adatkezelési tájékoztatójában adja meg.

 

X.3. Jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme (vitarendezés, peres és nemperes eljárások)

Az Önálló bírósági végrehajtó bármely Érintett vonatkozásában jogosult jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében az Érintett bármely (akár a vonatkozó jogi eljárásban) az Önálló bírósági végrehajtó tudomására jutott olyan Személyes adatát kezelni, amely az Önálló bírósági végrehajtó adott jogi érdekének előterjesztése, illetve védelme, valamint a jogi eljárás lefolytatása érdekében szükséges. Amennyiben az Önálló bírósági végrehajtó a jogi érdek érvényesítéséhez harmadik személyt (például megbízottat, képviselőt stb.) kíván igénybe venni, úgy az Önálló bírósági végrehajtó a szükséges Személyes adatokat ezen harmadik személy címzetteknek is átadhatja. A jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében felhasznált adatok köre az Érintett Önálló bírósági végrehajtó által kezelt valamennyi, a jogi védelemhez szükséges adata.

X.4. Végrehajtási adatokkal összefüggő kifüggesztési kötelezettség

Az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartása nyilvános, díjmentesen megtekinthető. Az árverési hirdetményben feltüntetendő adatok körét a végrehajtási jogszabályok tartalmazzák. Az árverési hirdetményt az árverést megelőzően legalább 15 napon át és legalább az árverést megelőző 5. napig kell a végrehajtási törvényben jelölt illetékes bíróság és az önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztve tartani. Az Önálló bírósági végrehajtó bármelyik fél kérelmére gondoskodik arról, hogy az árverést egyéb megfelelő módon is közhírré tegyék.

A licitnapló nyilvános, díjmentesen megtekinthető. A licitnaplóban megjelenített adatok körét a végrehajtási jogszabályok tartalmazzák. A licitnapló annak automatikus lezárásáig nyilvános és elérhető.

Önkényesen elfoglalt lakás kiürítésére irányuló eljárásban, ha a lakásban a helyszíni eljárás időpontjában nem tartózkodik senki, vagy ott csak kiskorú személy található, az Önálló bírósági végrehajtó a bíróság végzését és a helyszíni eljárásáról készített jegyzőkönyvet kifüggeszti a lakás ajtajára. A végrehajtó a lakás ajtajára kifüggeszti a helyszíni eljárásáról készített jegyzőkönyvet, és abban megjelöli az ingóságok átvételének helyét, valamint azt, hogy a lakásban talált kiskorú személyeket melyik gyámhatóság részére adta át.

X.5. A Személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az Érintett halálát követően

Az Érintett halálát követő 5(öt) éven belül a hozzáféréshez-, helyesbítéshez-, az adatkezelés korlátozásához, továbbá a törléshez való jog az elhaltat, mint Érintettet életében megillető jelen Adatkezelési Tájékoztató szerint megillető jogokat az Érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Önálló bírósági végrehajtónál tett nyilatkozattal - ha az Érintett a Önálló bírósági végrehajtónál több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal - meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. 

Ha az Érintett nem tett az előző bekezdésben foglaltaknak megfelelő jognyilatkozatot, a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult az elhaltat életében megillető helyesbítéshez, a törléshez (elfeledtetéshez), az adatkezelés korlátozásához, a Személyes adatok helyesbítéséhez, továbbá az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettséghez, továbbá az adathordozhatósághoz és a tiltakozáshoz való jogát érvényesíteni az Érintett halálát követő 5 (öt) éven belül. Az Érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

A jelen pont alapján az Érintett jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése - így különösen az Önálló bírósági végrehajtóval szembeni, a felügyeleti hatóság (NAIH) előtti, illetve bíróság előtti eljárás - során a jelen Adatkezelési Tájékoztató által az Érintett részére megállapított jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

Az Érintett jogait érvényesítő személy az Érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát - és a közeli hozzátartozói minőségét - közokirattal köteles igazolni.

Az Önálló bírósági végrehajtó kérelemre tájékoztatja az Érintett Ptk. szerinti közeli hozzátartozóját a jelen pontban foglaltak alapján megtett intézkedésekről, kivéve, ha azt az Érintett ezt a korábban tett nyilatkozatában megtiltotta.

Budapest, 2022. március 30.

 

 

 

 

 

SZÁMÚ MELLÉKLET:

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, amely az Önálló bírósági végrehajtó nevében személyes adatokat kezel;

Adatkezelés: a Személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

Adatkezelő: a Önálló bírósági végrehajtó, amely a Személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt - ez esetben közös adatkezelőként - meghatározza;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Adatvédelmi tisztviselő: a GDPR 37. cikk alapján kijelölt, a jelen Adatkezelési Tájékoztató II. fejezetében meghatározott személy;

Adattovábbítás: a személyes adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele, illetve átadása;

Adattörlés: a személyes adatok felismerhetetlenné tétele, olyképpen, hogy a törölt (megsemmisített) adatok helyreállítása többé nem lehetséges;

Adós: A Vht. 5. § (1) szerinti pénzfizetésre, illetőleg egyéb magatartásra kötelezett személy, illetőleg az, akit a Vht. ilyen módon definiál.

Automatikus döntéshozatal: olyan eljárás melynek során kizárólag automatikus adatkezelésen alapul az adatkezelő által meghozott döntés;

Befejezett végrehajtási ügy: A VÜSZ 33.-34.§ában meghatározottak szerinti fogalom.

33. § Befejezett a végrehajtási ügy (érdemi befejezés), ha   

a) a végrehajtást kérő a teljesítést bejelentette, vagy a tartozást elengedte,

b) az adós a végrehajtható okiratban foglaltaknak eleget tett, és ezt a végrehajtó megállapította,

c) a bíróság a végrehajtást megszüntette,

d) a végrehajtható okiratot visszavonták, törölték vagy hatályon kívül helyezték (megváltoztatták),

e) a bűnügyi zárlatot megszüntették vagy a zár alá vételt feloldották,

f) a zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítéséből [Vht. 204/B-H. §] befolyt összeget a végrehajtó felosztotta,

g) a tartásra kötelezett adatainak beszerzésére sor került,

h) a végrehajtó a végrehajtási kérelmet a bíróságnak megküldte,

i) a zálogjogosult bekapcsolódásának alapjául szolgáló végrehajtási ügy megszűnt és a zálogjogosultnak a bekapcsolódással kapcsolatos költségei az annak alapján indult végrehajtási ügyben megtérültek,

j)  a végrehajtói kézbesítés eredményes volt,

k) ha a végrehajtói kézbesítést a végrehajtó megszüntette,

l)  a végrehajtó a felet regisztrálta a kézbesítési rendszerben, vagy azt megtagadta,

m) *

n) a megkeresett végrehajtó a helyszíni eljárást foganatosította,

o) a bekapcsolódással indult ügyben a zálogtárgy értékesítésre került.

34. § Befejezett a végrehajtási ügy akkor is (ügyviteli befejezés), ha 

a) a végrehajtást valamennyi végrehajtási cselekményre kiterjedő hatállyal felfüggesztették,

b) a végrehajtás szünetel,

c) a végrehajtó a végrehajtási ügy iratait másik végrehajtónak küldte meg [31. §, Vht. 225. § (3) bek.],

d) *

e) a letiltás előjegyzését a munkáltató (a járandóságot folyósító szerv) igazolta, vagy a lefoglalt követelést, illetőleg a később keletkező követelésről szóló szerződést a harmadik személy elismerte, és más intézkedésre nincs lehetőség, vagy nincs szükség,

f) biztosítási intézkedés végrehajtása esetén a végrehajtó a szükséges intézkedést megtette,

g) a meghatározott cselekmény végrehajtása során a végrehajtást kérő a Vht. 172. §-ának (3) bekezdése szerinti közlési kötelezettségének határidőben nem tett eleget,

h) a végrehajtói kézbesítés szünetel, vagy eredménytelen,

i) a különleges intézkedés iránti kérelemben közölt adatok nem elegendőek a tartásra kötelezett adatainak a nyilvántartásokból való lekérdezésére,

j) a kézbesítési regisztrációs ügyben kiadott hiánypótlási felhívást nem teljesítették.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Érintett: Azonosított, vagy azonosítható természetes személy;

Az Érintettek csoportján belül az Önálló bírósági végrehajtó adatkezelései vonatkozásában elkülöníthető csoportok:

a végrehajtási eljárás adósa;
a végrehajtást kérő;
a végrehajtási eljárásba bekapcsolódott zálogjogosult;
a végrehajtási eljárásban érintett kezes és zálogkötelezett;
a Tartásdíj megfizetésére kötelezett;
az árverési vevő;
az ügygondnok, hatósági tanú és a zárgondnok;
a nem természetes személy képviseletében eljáró természetes személy törvényes képviselő.

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Harmadik ország: az Európai Gazdasági Térség tagjain - azaz az Európai Unió tagállamain, Izlandon, Lichtensteinen és Norvégián - kívüli országok;

Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Info törvény vagy Info tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

Kezes: A Ptk. LX. Fejezetében meghatározottak szerint kezesnek minősülő személy;

Különleges adat: A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

Maradandó értékű irat: A végrehajtó által gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, honvédelmi, tudományos, műszaki, művelődési vagy egyéb szempontból jelentős olyan irat, amelyet az Önálló bírósági végrehajtó maradandó értékűnek minősített;

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH): az adatkezelések tekintetében az Önálló bírósági végrehajtó felügyeleti szerve. A GDPR szerinti, a felügyeleti hatóság részére megállapított feladat- és hatásköröket a Magyarország joghatósága alá tartozó jogalanyok tekintetében a GDPR-ban és az Info törvényben meghatározottak szerint a NAIH gyakorolja;

Polgári Törvénykönyv: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

Profilalkotás: Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a Személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére, vagy előrejelzésére használják;

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (Érintett) vonatkozó bármely olyan információ, ami alapján a természetes személy azonosítható. Azonosíthatónak tekintendő az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Számvitelről szóló törvény: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;

Végrehajtást kérő: A Vht. szerinti végrehajtási eljárást kezdeményező jogosult.

Vht.: a bírósági végrehajtásról  szóló 1994. évi LIII. törvény

VÜSZ: a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet

Zálogjogosult: A Ptk. VII. címében meghatározottak szerint zálogjogosultnak minősülő személy;

Zálogkötelezett: A Ptk. VII. címében meghatározottak szerint zálogkötelezettnek minősülő személy;

 

 

 

Elérhetőség

 

Dr. Hausz és Társa Végrehajtó Iroda

Cím:  1055 Budapest,Falk Miksa u. 30. 1/2.

Postacím: 1380 Budapest 62., Pf.: 1139.

E-mail: vh.0014@mbvk.hu

Weboldal: www.drhauszvhi.hu

Ügyfélkapu:

HAUSZVHI, KRID azonosító: 357528733

Telefonszám:  +36 1 228 9150 

Árverési regisztráció: előzetes egyeztetés alapján 

SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS:

1.  Ügyfélfogadási idő           

  • Hétfő: 08:00-12:00

  • Kedd: 08:00-12:00

  • Csütörtök: 08:00-12:00      

2. Kizárólag jogi képviselők részére fenntartott ügyfélfogadási idő

  • Csütörtök:  10:00-12:00

A felvilágosítást kérő személy köteles igazolni személyazonosságát és képviseleti jogosultságát.

​3. Telefonos ügyfélszolgálat

  • Hétfő-péntek: 08:00-12:00

 

FIGYELEM!
A 397.V. jelvényszámú ügyekben dr. Hausz Dezső helyettes bírósági
végrehajtó jár el, azonban a 397.V.-s ügyekben beadványaikat csak az alábbi elérhetőségeken juttathatják el.
1137 Budapest, Szent István körút 10. 4/8
1381 Budapest, Pf:1296.
Hivatali kapu név: DRSKVHI
KRID azonosító: 440909104
Mobil: +36 30 897 1946

fel